טבלאות מיסוי


קבוצות רכישההוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 02/2013

באפריל 2013 פורסמה הוראת ביצוע זו אשר דנה במיסוי קבוצות רכישה. תיקון מס' 69 קבע כללים למיסוי קבוצות הרכישה והתייחס לחבות בעל הקרקע במע"מ ולחבות רוכש בקבוצה במס רכישה. מטרת הוראת הביצוע הזו היא לקבוע את נוהל הטיפול במס שבח ומס רכישה בעסקאות של קבוצות רכישה בעקבות התיקון, ובנוסף להבטיח שיטת טיפול אחידה בכל היחידות.

דוח הועדה לבחינת היבטי המס בקבוצות רכישה
ביוני 2010 הוגש למנהל רשות המסים דוח זה אשר כולל, בין היתר, המלצה לתיקון חקיקה שיעגן את עמדת רשות המסים לעניין מס הרכישה, שאלו עיקריה:
  • רוכש המצטרף לקבוצת רכישה המתארגנת לשם רכישת דירות, רוכש דירה ולא קרקע.
  • מכירת קרקע לקבוצת רכישה תחויב במע"מ בידי בעל הקרקע המוכר, וזאת במסגרת תיקון חקיקה אשר יכלול חלופה נוספת של הגדרת "עסקת אקראי".

החלטת מיסוי 76/2006 - עיסקת מימון כעיסקת מכר מקרקעין
במסגרת החלטת מיסוי זו נקבע כי ההתקשרות תחשב לאירוע מס - מכירת זכות במקרקעין שהיא
דירת מגורים, ויחולו הוראות חוק מיסוי מקרקעין על קבוצת הרוכשים הראשונית כרוכשת זכות
במקרקעין ועל השותפות היזמית כמוכרת זכות במקרקעין. בהתאם, הסכומים המשולמים לא ייחשבו
כהלוואה לעניין חוק מיסוי מקרקעין ופקודת מס הכנסה ולכן לא יוכרו הוצאות/הכנסות ריבית.