חזרה ◄

עדכון מיום 25/05/2015


ביום שני תתקיים ישיבת נציגות בעניין המפרט הטכני של הפרוייקט ונושאים נוספים
פרוטוקול ישלח בהמשך.
בברכת שבת שלום