חזרה ◄

עדכון מיום 04/12/2014


בשבוע האחרון התקיימו מספר ישיבות עם יועצי התכנון:
ישיבה אחת עסקה בנושא הקונסטרוקציה,נוצר תיאום בין המהנדס לאדריכל ויועץ הקרקע.
כמו כן התקיימה ישיבה בנושא מיזוג אוויר וחשמל וסוכמו עקרונית כללים,בהמשך ירדו לפרטים תכנוניים.
בשבוע הבא ייתקיים בעז"ה ישיבה ליווי תכנון נוספת במשדר הבינוי והשיכון.
במקביל נאמן העמותה וחברת הניהול נערכים לתשלום הקרקע והשלמת כל מערכת החוזים מול רשות מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי והשיכון.
ישיבת נציגות תתקייים ביום ראשון הקרוב,פרוטוקול מפורט יופץ לחברים סמוך לאחריה.